Statuten

Statuten Wielervriendenclub De Scheldetrappers

Artikel 1 – Doelstelling

WVC Scheldetrappers is ontstaan uit een groep voetbalvrienden die besloten om samen de conditie te onderhouden in het tussenseizoen en om die reden een wielergroep opstarten om gezamenlijk een aantal sportieve doelen te bereiken.

Voor elk seizoen worden de doelstellingen voor volgend seizoen opgesteld:

 1. Alle ritten voor het komende seizoen
 2. Buitenlandse (of binnenlandse) trip = DOEL voor dat jaar
 3. Data voor speciale activiteiten (ledenfeest, pronostiekfeest,…)

Artikel 2 – Pijlers

Elk lid van de Scheldetrappers moet zich richten naar volgende 4 belangrijke pijlers:

 • Vriendschap
  Een groep vrienden die zich van hun vrouw/vriendin/thuis afscheiden om samen aan de conditie te kunnen werken.
 • Ontspanning
  Sporten is belangrijk om de stress van het werk te kunnen vergeten en van zich af te zetten.
 • Solidariteit
  Samen in TEAM (Together Everyone Achieves More) rijden zodat iedereen mee kan rijden in groep en gemotiveerd blijft om onze doelen te verwezenlijken.
 • Grenzen verleggen
  Af en toe toch even over de grens gaan zodat je kunt groeien in de ontwikkeling van het coureur-zijn.

Artikel 3 – Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Scheldetrappers wordt aangevraagd bij de voorzitter en voorgelegd aan het beheerscomité. Het lidgeld bedraagt 50€. Het lidmaatschap wordt pas definitief bij deelname aan een zondagse rit. De voorzitter publiceert de ledenlijst op regelmatige tijdstippen per mail/website/Facebookgroep.

Het beheerscomité heeft het recht het lidgeld te wijzigen naar gelang de financiële en andere noden.

Artikel 4 – Beheerscomité

Het beheerscomité van de Scheldetrappers bestaat uit volgende functies en personen:

 1. Erevoorzitter: Filip Ruymbeke
 2. Voorzitter: Timothy Alen
 3. Ondervoorzitter: Nick Van Ranst
 4. Secretaris: Joost Goossens
 5. Leden van het Beheerscomité: Tim Schilders, Tom Caluwaerts, Stijn Boeykens

Het beheerscomité heeft onder meer volgende opdrachten:

 • Opstellen van de jaarlijkse doelstellingen in overleg met de leden
 • Samenstelling van de trainingsritten en officiële ritten
 • Wijziging van het lidgeld
 • Afsluiten van een verzekering
 • Oprichten van een volwaardige vereniging (Feitelijke Vereniging)
 • Aanvaarding en uitsluiting van een lid na lange afwezigheid
 • Aanvaarding en uitsluiting van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het beheerscomité
 • Uitbreiding of verandering van uitrusting
 • Het uitwerken/wijzigen van een logo, verwezenlijkt in 2014
 • Het organiseren van een ledenfeest
 • Vastleggen van sponsors
 • Wijzigen van de clubkleuren
 • Bestemming van de clubkas

Het beheerscomité beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5 – Uitrusting

Tijdens de zondagse ritten is elke Scheldetrapper verplicht in de officiële uitrusting te rijden, zijnde de gekochte wielertrui, –broek en –kousen. De clubkleuren zijn groen en wit. Het beheerscomité zal verder inspanningen leveren om via sponsoring de wieleruitrusting (regenvest, handschoenen,…) uit te breiden of na verloop van tijd te vervangen (verwezenlijkt in 2014). Een Scheldetrapper draagt steeds een helm tijdens het fietsen. Aankoop van uitrusting is niet verplicht.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid op de weg

Een Scheldetrapper dient zich te houden aan de wegcode. Een Scheldetrapper is tevens een ecologisch verantwoord persoon en laat geen afval achter op de openbare weg. Bij een ongeval kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 – Trainingsdagen

Rekening houdend met de klimatologische omstandigheden begint het Scheldetrappersseizoen in de maand maart (bij verandereing van uur) om ergens te eindigen eind oktober (verandering van uur). Fervente Scheldetrappers kunnen zich uiteraard ook in de resterende maanden organiseren om de conditie op peil te houden op de weg, in het veld (MTB) of in de fitnesszaal.

Tijdens de zomermaanden wordt er in de week normalerwijze 1 trainingsrit (op woensdag) georganiseerd en op zondagmorgen een officiële rit. Voorafgaand aan elke rit wordt er per Whatsapp een uitnodiging en verdere info verstuurd aan elke Scheldetrapper.

Artikel 8 – Verbruik

Een Scheldetrapper wil het nuttige ook steeds koppelen aan het aangename en omgekeerd. Een pintje of een recuperatiebevorderend substant drinken tijdens of na een tochtje hoort er eenmaal bij. Voorzie daarom ook telkens een tiental Eurootjes bij een trainings- en zondagsrit om onze verbruikskas te spijzen. Niks erger dan een lege portemonnee. Het eventuele overschot kan gebruikt worden voor inschrijvingsgelden, ledenfeest,…

Artikel 9 – Sponsoring

Het beheerscomité gaat actief op zoek naar sponsors. Deze sponsoring richt zich zowel op materiële als op liquide middelen. Een Scheldetrapper voelt zich niet te beroerd om eventuele sponsors te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten die hiermee verband houden.

Artikel 10 – Medisch verantwoord sporten

Een Scheldetrapper zweert elke vorm van doping uitdrukkelijk af en is als enige verantwoordelijk voor elke substantie die in zijn lichaam wordt teruggevonden.

Het beheerscomité kan bij wijze van controlemaatregel een urine- en/of bloedstaal afnemen en de verblijfsgegevens van de leden opvragen.

Artikel 11 – Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking vanaf 8 augustus 2010 en zijn geldig voor onbepaalde duur.